Кафедра суспільно-правових дисциплін

Кафедра теорії, історії держави і права було створена у 2004 році, а згодом – у 2008 році відбулося розширення штату кафедри та зміна номенклатури предметів, що викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри. Нова офіційна назва – кафедра теорії, історії держави і права та філософії.

У 2021 році кафедру перейменовано на кафедру суспільно-правових дисциплін.

Основною метою діяльності кафедри є забезпечення високої якості навчального процесу в університеті. За кафедрою закріплено викладання юридичних дисциплін, які сприяють формуванню фундаменту професійних знань юриста:

Ступінь вищої освіти «бакалавр»:

 • Правознавство
 • Основи наукових досліджень та академічна доброчесність
 • Філософія
 • Юридична деонтологія
 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права України
 • Права людини та механізм їх захисту
 • Конституційне право України
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Державне будівництво і місцеве самоврядування
 • Філософія масової комунікації
 • Політологія
 • Соціологія
 • Юридична логіка
 • Етнодержавознавство

Ступінь вищої освіти «магістр»:

 • Конституційні засади регулювання публічної влади в Україні
 • Проблеми теорії держави і права
 • Проблеми конституційного права
 • Філософія права
 • Право інтелектуальної власності

Науково-педагогічне забезпечення навчального процесу здійснюють проф., к.ю.н. Осауленко О.І., доц., к.політ.н. Оверчук О.В., доц., к.філософ.н. Смаль І.І., доц., к.ю.н. Ткачук В.Є.

Фахівці кафедри у своїй роботі використовують інноваційні методики викладання юридичних дисциплін, пов’язані з впровадженням інтерактивних технологій навчання, що полягають у наявності лекційних занять в електронному форматі, у використанні тестових завдань різного рівня складності, можливостях комп’ютерного моделювання різних правових ситуацій, проведенні зі студентами ділових ігор для кращого засвоєння пройденого матеріалу; застосуванні дистанційних форм навчання для студентів, використанні модульно-рейтингової системи вивчення дисциплін, що забезпечує поєднання процесу викладання і самостійної роботи студентів.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють свою діяльність за такими напрямами роботи університету як навчально-методична, наукова та організаційно-виховна.

У сфері наукових досліджень кафедра успішно співпрацює з Київським національним університетом імені Т.Г. Шевченка, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Національною академією внутрішніх справ України, Національним університетом «Острозька академія» та іншими провідними навчальними закладами країни.

Важливим напрямом наукової діяльності є налагодження міжнародних зв’язків та плідна співпраця в цій сфері. Тісні контакти підтримуються з науковими центрами Польщі, Угорщини, Грузії.

На сьогодні викладачами кафедри суспільно-правових дисциплін в процесі навчання значна увага приділяється взаємодії теоретичних знань із практичним застосуванням, акцентується увага на необхідності підготовки сучасних високоосвічених фахівців юриспруденції, здатних до вирішення нетипових проблем, а  також у  вихованні вічних людських цінностей, гідної людини і громадянина, патріота Української держави.