Кращі науковці університету

Гончаров Юрій Вікторович
Гончаров

завідувач кафедри менеджменту

У 1976 році закінчив Дніпропетровський державний університет, за спеціальністю «Економіка праці», економіст.

Захистив у 1992 році кандидатську дисертацію на тему «Науково-методичні основи управління регіоном в умовах ринкових відносин (на прикладі Дніпропетровської області), за спеціальністю 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями.

Обраний академіком Академії економічних наук України у1993 році.

У 1995 році захистив докторську дисертацію на тему «Взаємодія регіону й галузі в регулюванні структурної перебудови (на прикладі чорної металургії України, Донецького та Придніпровського регіонів) за спеціальністю 08.02.03 – управління, планування і державне регулювання економіки у Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України.

Рішенням Вченої ради Київського державного університету культури і мистецтв у 1998 році присвоєно вчене звання професора кафедри економіки соціально-культурної сфери.

Працюючи в центральних органах виконавчої влади розробляв заходи щодо поліпшення економічного стану галузей промисловості та пом’якшення впливу кризових явищ на фінансовий стан підприємств та організацій, технічного переозброєння виробництв та підвищення їх експортного потенціалу. Безпосередньо приймав участь у розробці кількох Програм діяльності Уряду України, Концепції та Програми промислової політики України.

Автор більше ніж 200 наукових і навчально-методичних публікацій, з них: 7 монографій (в т. ч. двох одноособових); 2 підручників, 162 фахових статей; трьох статей в іноземних виданнях.

Науковий консультант 4 докторських і керівник 12 кандидатських дисертацій. Був Головою спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05. Головний редактор збірника наукових праць «Сучасні питання економіки і права», член двох редакційних колегій у фахових виданнях. Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління».

За вагомі досягнення в громадській, навчальній та науковій діяльності  нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства промислової політики України, Київського національного університету, Київського міжнародного університету, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», Дипломом І ступеня Міністерства економіки України. Указом Президента України Гончарову Ю.В. присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України».

Наукові напрями: управління інноваційно-інвестиційним розвитком та підвищення конкурентоспроможності національної економіки та експортного потенціалу вітчизняних товаровиробників, управління інтеграційними процесами.

Груба Таміла Леонідівна
Груба

декан історико-філологічного факультету.

Після закінчення Рівненського державного педагогічного інституту Груба Т. Л. працювала  вчителем української мови в ЗОШ № 2  м. Рівне, а після захисту у 1998 році кандидатської дисертації зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання української мови – на посаді доцента кафедри української мови Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

У 2001 році Груба Т. Л. була призначена на посаду завідувача кафедри української мови та  літератури, а у 2008 році – декана історико-філологічного факультету..

У доробку Грубої Т. Л. понад 50 наукових праць, які видані у фахових наукових збірниках нашої держави та зарубіжжя. Вона підготовила авторську освітню програму зі шкільного курсу української мови для філологічних факультетів, рекомендовану Міністерством освіти і науки України, а також навчально-методичні посібники «Методика збагачення мовлення учнів середніх класів синонімами та синонімічними формами» та «Формування правописної компетентності учнів».

У 2005 року Грубій Т. Л. присвоєно вчене звання доцента.

Доцент Груба Т. Л. брала участь у 13-ти Міжнародних конференціях в Угорщині, Польщі, Словаччині. Працюючи на посаді завідувача кафедри української мови та методик викладання, Таміла Леонідівна ініціювала  проведення  науково-практичних  конференцій «Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів» (2006 р.), «Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість» (2014 р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Улас Самчук у сучасній гуманітарній парадигмі» (2015 р.); всеукраїнських науково-методичних семінарів: «Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти» (2002 р.), «Інтегрований підхід до роботи над словом у шкільній мовно-літературній освіті» (2004 р.), «Використання цифрових носіїв інформації у викладанні англійської мови та самоосвіті» (2013 р.).

Під загальною редакцією Грубої Т. Л. видано 2 збірники наукових праць провідних вчених України. Вона виступає офіційним опонентом на захисті дисертацій в Спеціалізованих вчених радах України зі спеціальності 13.00.02 –  теорія та методика навчання української мови

Доцент Груба Т. Л. працює над докторською дисертацією на тему «Формування мовної особистості учнів профільної школи засобами предметів гуманітарного циклу».

Груба Т. Л. здійснює керівництво науковим гуртком з української мови Рівненського відділення Малої академії наук, секція «Українська мова», проблемною групою з лінгводидактики «Реалізація нового змісту навчання» та студентським науковим товариством «Пошук»). Вона є членом журі Всеукраїнської олімпіади з української мови, членом редакційної ради всеукраїнської газети для вчителів «Українська мова та література», членом редакційної колегії збірника наукових праць «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ»; членом асоціації вчителів і викладачів української мови та літератури України.

За вагомі досягнення в науковій та навчальній діяльності Груба Т. Л. нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотою Національної академії педагогічних наук України, почесними грамотами Управління освіти та науки Рівненської обласної адміністрації.

Джунь Йосип Володимирович
Джунь

завідувач кафедри математичного моделювання

Й. В. Джунь – представник відомої в Україні і за її межами наукової школи академіка Національної академії наук України Є. П. Федорова. Основні його наукові роботи присвячені створенню нового наукового напряму в астрометрії: «Некласичні методи математичної обробки астрономічної, космічної та іншої інформації великих і надвеликих обсягів».

У 1962 р. Джунь Й. В. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «астрономо-геодезія» та отримав кваліфікацію інженера астрономо-геодезиста. В 1968–1974 рр. він на колосальному історичному і сучасному матеріалі спостережень перевірив висновки Г. Джеффріса про некласичну форму розподілів похибок при числі спостережень n>500 та створив «Некласичну теорію помилок», яка є новим розділом математичної статистики.

Результати цієї перевірки викладені в кандидатській дисертації Джуня Й. В.: «Аналіз паралельних широтних спостережень, виконаних по загальній програмі».

У 1975 році Рішенням Вченої ради Інституту математики Академії наук України Джуню Й. В. присвоєно науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, а у 1980 році Рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР йому було присвоєно вчене звання доцента.

У співпраці з конструкторським бюро заводу «Газотрон» Джунь Й. В. створив два лазерних геодезичних прилади ПЛ-1 і ЛЗП-1. Прилад ПЛ-1 у 1986 році був удостоєний срібної медалі на ВДНГ СРСР. Під патронатом Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Джунь Й. В. брав участь у створенні електрошлакових установок УШ-100 і УШ-200, які не мають аналогів у світовій практиці.

В 1992 році, за результатом  захисту дисертації на тему: «Математична обробка астрономічної і космічної інформації при негаусових похибках спостережень», рішенням Спеціалізованої вченої ради Головної астрономічної обсерваторії академії наук України Джуню Й. В. присвоєно науковий ступінь доктора фізико-математичних наук, а в 2011 році Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України йому було присвоєно вчене звання професора кафедри математичного моделювання.

У науковій школі під керівництвом Дійсного члена Міжнародної педагогічної академії, Дійсного члена Європейської асоціації безпеки, професора Джуня Й. В. здійснюється розробка основ теорій структури інформації, вивчаються питання інформаційної безпеки та теорія оцінок.

Професор Джунь Й. В. є автором двох патентів, трьох монографій, 232 наукових публікацій, з яких 40 публікацій в іноземних виданнях. Він підготував 3-х кандидатів наук. У 2000 році він  отримав науковий грант Народногосподарського факультету Братиславського університету за успішну розробку проекту «The Investigation of the random Oscillations of stock Index».

Джунь Й. В. Нагороджений пам’ятною медаллю Братиславського університету, медаллю імені Д. Бешенеї (Угорщина) та увійшов до списку American Biographical Institute (США).

За украплення обороноздатності країни, вагомий внесок в розвиток вищої школи та науки України Джунь Й. В. нагороджений: медаллю «За військову доблесть», Почесною грамотою Колегії ГУГК при раді Міністрів СРСР і президії ЦК профспілок геолого-пошукових робіт СРСР, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Академії педагогічних наук України, Почесними грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради та Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Дем’янчук Анатолій Степанович
Президент

Президент університету

 

У 1974 році Дем’янчук А. С. закінчив Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю механізація гідромеліоративних робіт та отримав кваліфікацію інженер-механік, а в 2005 році – Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука та отримав кваліфікацію викладач фізичного виховання, спеціаліст з адаптивної фізичної культури.

У 1988 році в Спеціалізованій вченій раді Московського державного педагогічного університету Дем’янчук А. С. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, а у 1992 році Вищою атестаційною комісією Ради Міністрів СРСР йому було присвоєно науковий ступінь доктора педагогічних наук.

У 1991 році рішенням Державного комітету СРСР з народної освіти Дем’янчуку А. С. було присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і психології, а у 2000 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України – вчене звання професора кафедри педагогіки.

Дем’янчук А. С. є Заслуженим працівником освіти України, Відмінником освіти України, Академіком Академії наук вищої школи України, Дійсним членом Міжнародної педагогічної академії, Дійсним членом Академії педагогічних і соціальних наук України, віце-президентом Європейської асоціації безпеки, Почесним доктором Крайовей Ізби Едукації (м. Краків, Польща), Почесним доктором Інституту імені Яноша Кодолані (м. Секешфехервар, Угорщина).

Дем’янчук А. С. очолює наукову школу з проблем виховання учнівської та студентської молоді на ідеях миру в навчально-виховному процесі школи і ВНЗ.

Під керівництвом професора Дем’янчука А. С. захищено 14 кандидатських дисертацій. Він є автором 2 монографій, понад 200 наукових статей, 5 підручників, 3 науково-методичних посібників.

Професор Дем’янчук А. С. є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. З 2000 по 2002 рік він очолював Спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій у Рівненському державному гуманітарному університеті.

За активну громадську позицію і вагомий внесок у розвиток вищої школи та науки України Дем’янчук А. С. нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, медаллю «Григорій Сковорода», знаком «Ушинський К. Д.»., Почесною грамотою Комітету з фізичного виховання та спорту, Почесними грамотами Академії педагогічних наук України, Подякою Малої академії наук учнівської молоді, Почесною грамотою народно демократичної партії, медаллю 3 ступеня «За меценатство», Почесними грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, Почесними грамотами та відзнакою Рівненської обласної ради, Почесною грамотою Федерації профспілок Рівненської області, Почесними грамотами виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Дем’янчук Віталій Анатолійович
Віталік

Ректор університету

У 2002 році Дем’янчук В. А. закінчив Міжнародний економіко-гуманітарний університеті імені академіка Степана Дем’янчука за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію економіста-фінансиста, а у 2003 році – Національний університет «Острозька академія» за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

З 2001 року Дем’янчук В. А. працює у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука.

У 2009 році у Спеціалізованій вченій раді Академії адвокатури України Дем’янчук В. А. захистив дисертацію на тему «Фіксація інформації при розгляді кримінальної справи у суді» та отримав диплом кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність».

У 2009 році Дем’янчук В. А. був переведений на посаду доцента кафедри кримінального права і правосуддя, а у квітні 2010 року призначений проректором з питань стратегічного розвитку Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана  Дем’янчука.

У грудні 2010 році Дем’янчук В. А. був призначений завідувачем кафедри кримінального права та правосуддя  юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана  Дем’янчука.

У 2013 році Дем’янчук В. А. обраний Член-кореспондентом Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент».

У грудні 2013 року Дем’янчук В. А. призначений першим проректором Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана  Дем’янчука.

У доробку професора кафедри Дем’янчука В. А. понад 20 наукових праць, два навчальних посібники у співавторстві та одна монографія, які використовуються при підготовці юристів у вищих навчальних закладах України.

Дем’янчук В. А. є відмінником освіти України. Його науково-педагогічна, організаторська та виховна діяльність відзначена Почесними грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління освіти м. Рівне, Рівненської обласної організації Спілки юристів України, ректорату Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, відзнакою Українського Реєстрового козацтва – орденом ІІІ ступеня «Бронзовий козацький хрест». .

Свідченням авторитету Дем’янчука В. А. серед студентів та колег з університету є його відзначення в номінації «Лідер року – 2011».

Жив'юк Андрій Анатолійович
Живюк

Доцент кафедри історії.

У 1982 році Жив’юк А. А. закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію – історик, викладач історії та суспільствознавства.

У 2002 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Жив’юк А. А. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Тема дисертації «Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-і–1990-і роки)».

У 2008 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Жив’юку А. А.  присвоєно вчене звання доцента.

Жив’юк А. А. є автором понад 200 наукових, навчально-методичних та краєзнавчих праць: 5-ти томів науково-документального видання «Реабілітовані історією. Рівненська область», монографій та статей, присвячених життю і творчості Уласа Самчука, дослідженню українського визвольного руху, репресивних дій каральних органів Радянського Союзу та голодомору в Україні.

Ним підготовлені переможці заключних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів-захистів Малої академії наук, з яких 7 стали кандидатами історичних наук.

Жив’юк А. А. є керівником історичної секції наукового товариства імені Тараса Шевченка, членом редколегії наукового збірника «Новик. Труды по военной истории», керівником науково-редакційної групи книги «Реабілітовані історією. Рівненська область», головою Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, членом наглядової ради Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви», членом правління Рівненського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка та правління Спілки архівістів Рівненщини.

Андрій Анатолійович є лауреатом премії імені Івана Франка у галуффзі інформаційної діяльності в номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері», переможцем конкурсів «Краща книга Рівненщини-2011» та «Краща книга Рівненщини-2013» у номінації «Краще видання з мемуаристики та документалістики».

Жив’юк А. А. є науковим керівником дисертації Кравчука Д. В. «Радянський партизанський та підпільний рух на Рівненщині» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України, яка захищена у 2015 році в Спеціалізованій вченій раді Нфаціонального університету «Острозька академія». Він здійснює опонування дисертаційних робіт в Спеціалізованих вчених радах України при захисті дисертаційних робіт на здобуття наукового ступефня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

За активну громадську та життєву позицію, наукову і навчальну діяльність Жив’юк А. А. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, орденом Христа Спасителя, Знаком «Петро Могила», Почесними грамотами Міністерства освіти України, Почесною грамотою Академії педагогічних наук України, Знаком «Відмінник освіти України», Грамотами та Подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Завацька Лідія Архипівна
Завацька

Професор кафедри теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури

У 1973 Завацька Л. А. році закінчила Луцький державний педагогічний інститут  імені Лесі Українки за спеціальністю «Фізика і математика» та здобула кваліфікацію вчителя фізики і математики  середньої школи.

Впродовж 1973–1980 рік Завацька Л. А. працювала заступником  директора з навчальної роботи Гораймівської ЗОШ, а після цього – вчителем фізики у ЗОШ № 3 міста Луцька.

У 1980 році Завацька Л. А. була переведена на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії «Наукових основ вищої педагогічної освіти» Луцького педагогічного інституту, пізніше – Волинського державного університету імені Лесі Українки. З 1987 року доцент кафедри соціальної педагогіки цього ж університету.

Впродовж 1983–1985 років Завацька Л. А. була стажистом-дослідником кафедри педагогіки і психології вищої школи у Московському державному педагогічному інституті, де у 1986 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки на тему «Підготовка студентів  педінститутів до виховної роботи у мікрорайонах сільських шкіл».

У 1991 Завацькій Л. А. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

У 2005 році вона завершила навчання на факультеті післядипломної освіти за спеціальністю фізичне виховання і здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання і спорту, фахівця з адаптивної фізичної культури.

З 2000 року Завацька Л. А. працює деканом факультету здоров’я, фізичної культури і спорту Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука.

Завацька Л. А. – Академік Академії наук вищої педагогічної освіти, Член кореспондент Української академії наук (сектор фізичного виховання). Вона очолює обласне відділення Академії олімпійської освіти. Під її керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації.

Завацька Л. А. є автором монографії «Проблеми пдготовки вчителя сільської школи» та понад 130 наукових і навчально-методичних публікацій у вітчизняних та іноземних виданнях, серед яких навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України.

Вона є членом  редакційної колегії фахового збірника наукових праць Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ».

Завацька Л. А. бере активну участь у науково-практичних конференціях, здійснює рецензування авторефератів та навчально-методичних посібників, а також керівництво науковими дослідженнями, магістерськими та бакалаврськими роботами студентів.

За багаторічну сумлінну працю Завацька Л. А. нагороджена знаком відмінник освіти України, відзнакою «Почесний працівник фізичної культури і спорту». Їй присвоєно звання «Почесний громадянин міста Рівного» та  вручено відзнаку «За  заслуги перед містом».

За вагомі досягнення в громадській, навчальній та науковій діяльності Завацька Л. А. нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України,  Академії педагогічних наук України, Рівненської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки Рівненської обласної держаної адміністрації, грамотами і подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Овдійчук Лілія Миколаївна
Овдійчук

доцент кафедри української мови та методик викладання

У 1989 році Овдійчук Л. М. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури».

Овдійчук Л. М. працювала  вчителем української мови та літератури у ЗОШ №1 0 м. Рівне, брала участь у конкурсі «Учитель року-2000» в м. Чернігів, стала лауреатом у номінації «Українська мова та література». Має звання «учитель-методист».

У 2005 році на основі власного вчительського досвіду захистила дисертацію з теми: «Формування естетичних почуттів старшокласників на основі взаємодії мистецтв у процесі вивчення літератури» у спеціалізованій вченій раді К 26.452.02 Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська література)»

У 2011 році рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Л. М. Овдійчук присвоєне вчене звання доцента кафедри української мови та методик викладання.

Овдійчук Л. М. є автором 120 наукових та навчально-методичних праць. Зокрема це посібники: для учителів «Вивчення творчості Ліни Костенко в школі», для студентів філологічних факультетів «Дитяча література», модульний курс та передмови до книг класиків української та зарубіжної літератури та сучасних письменників. Лілія Миколаївна – автор науково-методичних проектів «Естетичні уподобання українських письменників» та «Літературно-психологічні портрети зарубіжних письменників», які у вигляді таблиць друкуються у провідних фахових журналах для викладачів та учителів-філологів України. Овдійчук Л. М. як керівник творчої групи наукового студентського товариства «Пошук» разом зі студентами упорядкувала і видала методичний посібник «Вивчення біографії письменника в школі (Конспекти нестандартних уроків)».

Під керівництвом Л. М. Овдійчук захищена одна кандидатська дисертація за спеціальністю 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська література)».

Лілія Миколаївна Овдійчук виступає офіційним опонентом під час захисту кандидатських дисертацій у спеціалізованих вчених радах України за спеціальністю 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська література)». Вона є членом редколегії збірника наукових праць «Література. Діти. Час», вісника Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Як член ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва є постійним учасником, організатором та співорганізатором щорічних симпозіумів «Література. Діти. Час».

За значні наукові та науково-методичні досягнення Овдійчук Л. М. нагороджена Почесними грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської міської ради, Рівненської міської організації «Просвіта», ювілейною медаллю «За вірність заповітам Кобзаря», Почесними грамотами, Подяками та Знаком «Гордість МЕГУ» Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Князевич Анна Олександрівна
Князевич

професор кафедри менеджменту

У 2005 році закінчила Національний університет водного господарства та природокористування (спеціальність «Гідромеліорація», кваліфікація – інженер-гідротехнік). У 2006 році – ПВНЗ «Європейський університет» Рівненська філія (спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація – менеджер-економіст).

Навчалась в аспірантурі ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ, де у 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2013 р. отримала вчений ступінь доцента кафедри менеджменту.

Навчалася за докторською програмою «Організація і управління нематеріальним виробництвом» Варненського вільного університету «Чорнорізець Храбр», м. Варна, Болгарія, де у 2016 році захистила докторську дисертацію на тему «Управління формуванням та функціонуванням інноваційної інфраструктури України», професійний напрям 3.7 – адміністрація і управління.

Підтвердила науковий ступінь доктора економічних наук відповідно до системи вищої освіти України у 2017 році в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю 08.00.03 – економіка і управління національним господарством.

У 2019-2020 рр. – стипендіат науково-дослідної програми імені Лейна Кіркланда Польсько-Американського фонду Свободи Program Kirkland Research, за якою навчалася в Університеті Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін, Польща.

Стаж науково-педагогічної роботи складає понад 15 років. Князевич А.О. активно займається науковою діяльністю, автор понад 100 наукових робіт. Керівник науково-дослідної теми: «Управління розвитком національних інноваційних систем». Член редакційної колегії періодичного фахового наукового видання України «Review Of Transport Economics And Management» Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. В. Лазаряна. Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів та здобувачів. Керує роботою Польського розмовного клубу на економічному факультеті «Ekonomia i zarządzanie po Polsku».

Красовська Ольга Олександрівна
Красовська

Завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти

У 1994 році Красовська О. О. закінчила з відзнакою навчання у Рівненському державному педагогічному інституті, оволодівши спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання, образотворче мистецтво» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів і образотворчого мистецтва.

У вересні 1993 року розпочала педагогічну діяльність у Рівненській загальноосвітній школі № 15 на посаді вчителя образотворчого мистецтва.

З вересня 1994 року почала працювати у Рівненському науково-консультаційному центрі Міжнародної педагогічної академії на посаді методиста педагогічного факультету. У 1995 році – інспектор навчальної частини. З вересня 1996 року працювала на посаді викладача кафедри педагогіки і психології, а з 1997 року – на посаді старшого викладача кафедри початкового навчання.

У 1999 році Красовська О. О. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на тему: «Виховання громадянської самосвідомості старшокласників засобами символіки народного мистецтва України».

30 жовтня 2008 року за рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки Красовській О. О. присвоєно вчене звання доцента кафедри початкового навчання.

З 1 листопада 2013 року Красовська О. О. – докторант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Працює над темою докторської дисертації: «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій».

З 1 листопада 2015 року працює на посаді ученого секретаря Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

У особистому науковому доробку Красовської О. О. є понад 100 наукових публікацій у фахових виданнях України, вітчизняних та іноземних збірниках наукових праць, виданнях, що належать до міжнародних наукометричних баз. Науковець є співавтором колективних монографій з проблем професійної підготовки вчителя: «Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід», «Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання», «Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі», «Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку». Красовська О. О. опублікувала 10 навчально-методичних посібників, серед яких рекомендовані Міністерством освіти і науки України: «Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі», «Технології викладання освітньої галузі «Мистецтво» використовуються у навчальному процесі провідних вищих педагогічних закладів України.

Сфера наукових інтересів Красовської О. О. – професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи, педагогічна інноватика у галузі мистецької освіти. Апробацію результатів наукової діяльності здійснювала під час участі у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях: «Час мистецької освіти» (ХДПУ імені Григорія Сковороди), «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (СДПУ імені А. С. Макаренка), «Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя» (УДПУ імені Павла Тичини), «Естетичне виховання дітей і молоді» (ЖДУ імені Івана Франка, «Содружество наук» (Барановицький державний університет), «Pedagogy and Psychology In an Era of Increasing Flow of Information» (Будапешт), «European academic assembly» (Краків).

З квітня 2016 року Красовська О. О. працює над розробленням стандартів вищої освіти у складі Науково-методичної комісії із загальної та професійної освіти, підкомісії 013 Початкова освіта сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Красовська О. О. здійснює рецензування авторефератів дисертаційних досліджень, навчально-методичних посібників, керує підготовкою магістерських робіт та дисертаційних досліджень аспірантів.

За вагомі досягнення в громадській, навчальній та науковій діяльності Красовська О. О. нагороджена Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, грамотами і подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Марчук Оксана Олександрівна
Марчук

Професор кафедри початкової освіти

У 1997 році Марчук О. О. із золотою медаллю закінчила Монастириську загальноосвітню школу 1–ІІІ ступенів Тернопільської області і вступила до Рівненського економіко-гуманітарного інституту імені академіка Дем’янчука. У 2002 році вона закінчила повний курс навчання у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови, літератури, іноземної мови.

Трудову діяльність Марчук О. О. почала к вересні 2001 року вчителем англійської мови Рівненської державної загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 20.

Із 2002 року Марчук Оксана Олександрівна за сумісництвом працювала викладачем кафедри української мови та літератури Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, а у вересні 2011 року – стала штатним працівником, названого університету.

У жовтні 2011 році Марчук О. О. захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічна спрямованість діяльності духовно-просвітницьких центрів Волинської губернії у ХІХ ст.» за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

Із жовтня 2013 року Марчук О. О. працює начальником відділу із наукової діяльності та аспірантури університету.

У 2015 році Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України Марчук О. О. присвоєне вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Марчук О. О. є членом редколегії збірника студентських наукових праць Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, автором монографії, навчального підручника, збірника конспектів уроків та близько 50 статей у фахових педагогічних журналах, бере активну участь у науково-практичних конференціях, здійснює рецензування авторефератів та навчальних посібників, а також керівництво науковими дослідженнями, магістерськими та бакалаврськими роботами студентів.

Сфера наукових інтересів Марчук О. О. – історія педагогіки, філософія освіти, розвиток освіти, культури і мистецтва на території Західної України. Вона працює над докторською дисертацією на тему «Теоретичні та методичні засади навчання та виховання молоді у культурно-духовних осередках Волині у ХІХ – на початку ХХ століття.

У наукових розвідках та статтях Марчук О. О. досліджено теоретико-методологічні засади та практику розвитку системи освіти Волинської губернії духовно-просвітницькими центрами у ХІХ ст., проаналізовано основні культурно-просвітницькі традиції волинського регіону, розкрито особливості становлення духовно-просвітницьких осередків на Волині, схарактеризовано освітню та благодійницьку діяльність графині А. Блудової, архієпископа о. Модеста та барона Ф. Штейнгеля.

За вагомі досягнення в громадській, навчальній та науковій діяльності  Марчук О. О. нагороджена Почесною грамотою Рівненської обласної ради, Грамотами і Подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Мединська Наталія Миколаївна
Мединська Н.М.

проректор з навчально-методичної роботи університету

У 1993 році Мединська Н. М. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Російська мова та література», а у 2010 році – Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука та отримала кваліфікацію вчителя української мови та літератури, філолога.

У 2001 році в Спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Мединська Н. М. захистила кандидатську дисертацію на тему «Структура семантичного поля дієслів багатократно-дистрибутивної дії» та здобула науковий ступень кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

У 2008 році рішенням Вищої атестаційної комісії України Н. М. Мединській присвоєне вчене звання доцента кафедри української мови та методики викладання.

Професор Мединська Н. М. працює над докторською дисертацію «Семантико-граматична диференціація ознакових слів». Вона є автором понад 80 наукових і навчально-методичних публікацій, серед них: 3 навчально-методичні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, 11 статей в іноземних виданнях, фахові статті та тези.

Коло наукових інтересів Н. М. Мединської –  мовні граматичні категорії, функціональна граматика, слов'янська аспектологія. Вона брала активну участь у міжнародних наукових конференціях в Італії (Падуанський університет), Белорусі (Барановицький державний університет), Швеції (Гетеборзький університет), Москві (Московський державний університет імені Ломоносова). Є учасником щорічних конференцій Комісії по Аспектології Міжнародного Комітету Славістів.

Мединська Н. М. виступає  офіційним опонентом при захисті дисертаційних робіт в Інституті української мови НАН України, Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, рецензує навчальні посібники та автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата філологічних наук.

Мединська Н. М. є членом спеціалізованої вченої ради К 26.053.25 зі спеціальності 10.02.01 – українська мова із захисту кандидатських дисертацій в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова; членом науково-методичної комісії з предметної освіти та спорту, підкомісії 014-1Середня освіта (мови і літератури), сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України; головою журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, відділення «Філології», секції «Українська мова»

За вагомі наукові та професійні досягнення Н. М. Мединська нагороджена Почесними грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, Подякою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Почесними грамотами та Знаком «Гордість МЕГУ» Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Мельничук Лілія Борисівна
Мельничук

завідувач кафедри педагогіки

У 1991-1996 рр. Мельничук Л. Б. навчалася на факультеті педагогіки та методики початкового навчання Рівненського педагогічного інституту ім. Д. З. Мануїльського, який закінчила з відзнакою, здобувши спеціальність «учитель початкових класів і музики».

Після закінчення університету працювала на посаді старшого лаборанта кафедри математики з методикою її викладання, викладачем цієї ж кафедри за сумісництвом. Активно займалася науковою і навчально-методичною діяльністю та підготовкою навчально-методичних посібників.

У 2007 р., після закінчення аспірантури при кафедрі загальної педагогіки Рівненського державного гуманітарного університету, у Східноєвропейському національному університеті ім. Володимира Даля (м. Луганськ) Мельничук Л. Б. захистила кандидатську дисертацію на тему «Громадянське виховання молодших школярів» та здобула науковий ступінь кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 «Теорія та методика виховання».

Трудову діяльність у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука Мельничук Л. Б. розпочала на посаді доцента кафедри педагогіки з вересня 2007 року.

З грудня 2007 р. по вересень 2011 р. – Вчений секретар Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука.

17 лютого 2012 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Мельничук Л. Б. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

З січня 2012 р. – заступник завідувача кафедри педагогіки, а з 6 січня 2016 р.  –завідувач кафедри педагогіки Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука.

Упродовж п’яти останніх років Мельничук Л. Б. очолює організаційний комітет з підготовки та проведення Міжнародних учнівських громадських читань «Я голосую за мир».

Мельничук Л. Б. є членом редакційної колегії фахового збірника наукових праць Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ».

З березня 2016 року Мельничук Л. Б. є членом Науково-методичної комісії з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти МОН України (НМК 15. Підкомісія 301 «Навчання впродовж життя, визнання неформального та інформального навчання»

Вона активно займається навчально-методичною, виховною, науковою та громадською  роботою. У своєму науковому доробку має понад 60 навчально-методичних посібників, 70 статей, опублікованих в Україні та зарубіжних виданнях (Білорусії, Польщі, Словаччини). Керує магістерськими роботами та підготовкою дисертаційних досліджень аспірантів.

Мельничук Л. Б. здійснює рецензування авторефератів дисертаційних досліджень та навчально-методичних посібників. Сфера наукових інтересів – педагогіка, вікова та педагогічна психологія, інноваційна освіта.

Вона є членом громадської організації «Берегиня Рівного» та членом правління благодійного фонду «Скарбниця Надії», долучає студентів до волонтерської діяльності.

За вагомі досягнення в громадській, навчальній та науковій діяльності Мельничук Л. Б. нагороджена Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, грамотами і подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. У червні 2015 року вона отримала нагороду «Гордість МЕГУ» у номінації «Кращий адміністратор року».

Михальчук Юлія Олександрівна
Михальчук

завідувач кафедри психології

У 2000 році Михальчук Ю. О. з відзнакою закінчила факультет іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю «Мова та література (англійська, російська)» та здобула кваліфікацію вчителя іноземної (англійської, російської) мови та літератури.

У 2002 році Михальчук Ю. О. закінчила економічний факультет Рівненського державного технічного університету за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста.

Впродовж 2001–2005 років Михальчук Ю. О. навчалася в аспірантурі при лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка Академії педагогічних наук України.

У 2005 році Михальчук Ю. О. захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні умови гармонізації етнічної самосвідомості старшокласників» за спеціальність 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія. Науковий керівник – член кореспондент Академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор Балл Георгій Олексійович, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені  Г. С. Костюка Академії педагогічних наук України.

У 2008 році Михальчук Ю. О. Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри практичної психології.

Впродовж 2006–2008 років Михальчук Ю. О. навчалася у Психологічному центрі організаційного та особистісного розвитку «Ніка» (м. Київ) за напрямом підготовки «Бізнес-тренер, оргконсультант».

У 2007–2013 роках Михальчук Ю. О. навчалася у Міжнародному товаристві кататимного переживання образів та імагінативних методів у психології і психотерапії за напрямом підготовки «Психотерапевт за методом «Символдрама». В листопаді 2013 року вона успішно склала іспит, за результатами якого здобула кваліфікацію «психотерапевт за методом глибинно-психологічно орінтованої психотерапії «Кататимно-імагінативної психотерапії» (Кататимного переживання образів)».

У 2013–2016 роках Михальчук Ю. О. навчалася в проекті з дитячої, підліткової та сімейної психотерапії. У лютому 2016 році вона успішно склала іспит за напрямом підготовки «Дитяча, підліткова та сімейна психотерапія».

Михальчук Ю. О. є автором понад 50 наукових публікацій та 6 навчально-методичних посібників, які використовують в навчальному процесі університету.

За активну участь у науковій та навчально-виховній діяльності Михальчук Ю. О. нагороджувалася грамотами та подяками Управління освіти м. Рівне та Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Мороз Оксана Іванівна
мороз

Доцент кафедри психології.

У 2004 році Мороз О. І. закінчила Рівненський економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів та практичного психолога.

З 2004 року Мороз О. І. розпочала трудову діяльність у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука на посаді спеціаліста із самоаналізу спеціальностей у відділі акредитації та ліцензування. Впродовж наступних років вона працювала на посадах старшого викладача кафедри початкового навчання, старшого викладача кафедри педагогічної та вікової психології, старшого викладача кафедри психології, доцента кафедри психології, вченого секретаря Вченої рад Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

У 2006–2011 роках Мороз О. І. – здобувач наукового ступеня при лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України.

У 2011 році у Спеціалізованій вченій раді Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України Мороз О. І. захистила дисертацію на тему «Формування міжособистісних взаємин дітей на етапі переходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку (в умовах навчально-виховного комплексу «школа-дитячий садок»)» та здобувала науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогіка та вікова психологія.

У 2013 році рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Мороз О. І. присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.

Сфера наукових інтересів Мороз О. І.: психоаналіз, психологія особистості, психологія емоцій, гендерна психологія, політична психологія, поведінка особистості в екстремальних умовах. Вона є автором понад 50 науково-методичних праць та 10 навчально-методичних посібників з проблем  психології, опублікованих у фахових вітчизняних на зарубіжних виданнях, бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та симпозіумах, готує відгуки на автореферати дисертаційних робіт, здійснює рецензування навчально-методичних посібників та керує підготовкою магістерських робіт.

За вагомі досягнення в науковій, навчальній та громадській діяльності Мороз О. І. нагороджена Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, грамотами і подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Назарець Віталій Миколайович
Назарець

Завідувач кафедри української мови та літератури

У 1988 році Назарець В. М. закінчив Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського за спеціальністю «Російська мова та література» та здобув кваліфікацію вчителя російської мови та літератури.

У 1994 році в Спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Тараса Шевченка Назарець В. М. захистив дисертацію на тему «Підтекст як смисловий феномен та художнє явище» та здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук  за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

У 2000 році рішенням Вищої атестаційної комісії України Назарцю В. М. присвоєне вчене звання доцента Київського славістичного університету.

У 2015 році в Спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка Назарець В. М. захистив дисертацію на тему «Адресована лірика як метажанр: типологія та поетика» та здобув науковий ступінь доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

Назарець В. М. є автором 286 наукових та навчально-методичних публікацій, серед них: 3 підручники з грифом Міністерства освіти і науки України для вищої та загальноосвітньої школи, 3 навчально-методичні посібники, 1 посібник-хрестоматія, 1 енциклопедичний довідник, 1 монографія, фахові статті та тези.

Під керівництвом Назарця В. М. захищена одна кандидатська дисертація та підготовлена до захисту ще одна кандидатська дисертація за спеціальність 10.01.06. – теорія літератури.

Назарець В. М. виступає офіційним опонентом при захисті дисертацій в Спеціалізованих вчених радах України за спеціальністю 10.01.06. – теорія літератури. Він є постійним науковим консультантом фахового журналу з філології «Зарубіжна література в навчальних закладах», в 2009 році  здобув 2 місце на конкурсі Міністерства освіти і науки України зі шкільних підручників із зарубіжної літератури.

За вагомі наукові та навчальні досягнення Назарець В. М. нагороджений Почесними грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, Почесними грамотами, Подяками та Знаком «Гордість МЕГУ» Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Пагута Тамара Іванівна
Пагута

директор Інституту педагогічної освіти

У 1989 році Пагута Т. І. з відзнакою закінчила Рівненське медичне училище за спеціальністю «Сестринська справа» та здобула кваліфікацію медичної сестри.

У 1994 році вона з відзнакою закінчила Рівненський державний педагогічний інституті імені Д. З. Мануїльського за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки та психології дошкільної освіти, вихователя дітей дошкільного віку.

З вересня 1994 року Пагута Т. І. почала працювати у Рівненському науково-консульта-ційному центрі Міжнародної педагогічної академії на посаді старшого оператора-диспетчера. З 1996 року працювала на посадах викладача та старшого викладача.

У 1997 році в спеціалізованій вченій раді Академії педагогічних наук України Пагута Т. І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки на тему «Співробітництво вихователів дошкільних закладів з сім’єю по вихованню дошкільників у дусі  миру».

З 1998 по 2002 рр. Пагута Т. І. виконувала обов’язки  завідувача кафедри педагогіки.

З 2002 року – заступник декана педагогічного факультету, а з 2004 року – заступник директора Інституту педагогічної освіти.

З 2006 року – декан педагогічного факультету Інституту педагогічної освіти.

З 2013 року по даний час директор Інституту педагогічної освіти.

У 2003 році Пагута Т. І. нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

У 2005 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Пагуті Т. І. присвоєне вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Пагута Т. І. є членом редакційної колегії фахового збірника наукових праць Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ».

За час науково-педагогічної діяльності вона підготувала понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій у вітчизняних та іноземних виданнях. Має посібник з грифом Міністерства освіти і науки України «Перші кроки до спеціальності». У співавторстві з Мельничук Л. Б. опублікувала підручники з «Дидактики» та «Загальних основ педагогіки». Вона здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів та бере активну участь у науково-практичних конференціях. Керує написанням бакалаврських та магістерських робіт студентів.

Темою наукових розвідок Пагути Т. І. є проблема естетичного виховання молодших школярів у сучасній початковій школі. Вона керувала експериментальним майданчиком на базі НВК «Престиж» м. Рівне, де досліджувалася проблема роботи з творчо обдарованими дітьми в умовах компетентісно орієнтованого навчання.

Пагута Т. І. здійснює рецензування авторефератів дисертаційних досліджень та навчально-методичних посібників.

За вагомі досягнення в громадській, навчальній та науковій діяльності Пагута Т. І. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Академії педагогічних наук України, Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, грамотами і подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Кочмар Діана Анатоліївна
Кочмар

завідувач кафедри іноземних мов

У 1996 році Попова Д. А. закінчила з відзнакою Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова та література, іноземна мова (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, англійської мови.

З 1996 до 2002 року Попова Д. А. – викладач кафедри іноземних мов, а з 2003 – завідувач кафедри іноземних мов Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

У 2002 році в спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 в Інституті проблем виховання Академії педагогічних наук України Попова Д. А. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання на тему «Формування загальнолюдських цінностей у старшокласників засобами масової інформації в сучасних умовах».

У 2006 році рішенням Атестаційної колегією Міністерства освіти і науки України Поповій Д. А. присвоєне вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

У 2012 році Попова Д. А. була обрана Членом-кореспондентом Української академії акмеологічних наук.

Попова Д. А. є автором понад 150 наукових і навчально-методичних публікацій у вітчизняних та іноземних виданнях. Вона здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів та приймає активну участь у науково-практичних конференціях.

Наукові розвідки Попової Д. А. спрямовані на дослідження нових напрямів та тенденцій розвитку освітньої галузі, зокрема теоретико-методологічних засад полікультурної освіти, полікультурної складової у неперервній професійній освіті, методологічних проблем дослідження туристської освіти в контексті формування полікультурної особистості майбутнього фахівця, підготовки студентів – майбутніх фахівців до різнорівневої взаємодії у межах широкого спектра міжкультурних комунікацій.

Попова Д. А. є членом редакційної колегії фахового збірника наукових праць Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ».

За вагомі досягнення в громадській, навчальній та науковій діяльності Попова Д. А. нагороджена Почесною грамотою Рівненської міської ради та її виконавчого комітету, Почесною грамотою управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, грамотами і подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Поташнюк Ірина Валентинівна
Поташнюк І.В.

завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації

У 1990 році Поташнюк І. В. закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, після чого протягом 27 років працювала на посадах викладача, в тому числі з 1990 року – у Волинському державному університеті імені Лесі Українки

У 2000 році Поташнюк І. В. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Професійна валеологічна підготовка майбутніх біологів у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук..

У 2003 році Поташнюк І. В. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Біологія», а в 2005 році – Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука та здобула третю вищу освіту за спеціальністю «Фізична реабілітація».

У 2012 р. Поташнюк І. В. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні засади застосування здоров’язбережувальних технологій навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук.

Поташнюк І. В. підготувала і опублікувала 2 монографії, 2 навчально-методичні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України та навчально-методичне забезпечення дисциплін, що викладає. Загальний науковий доробок Поташнюк І. В. складає понад 100 публікацій.

Під її керівництвом захищено понад 50 дипломних робіт. Вона є рецензентом 5 навчальних посібників, 3 дисертаційних робіт, рецензентом 30 дипломних робіт, написала відгуки на 7 авторефератів кандидатських дисертацій. Поташнюк І. В. брала активну участь у роботі багатьох науково-практичних конференцій, що відбувалися в Україні і за кордоном. Тези її доповідей надруковані в наукових збірниках України та Росії.

За багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність науково-педагогічна діяльність Поташнюк І. В. відзначена Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, Почесними грамотами та Подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.