Аспірантура

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА

здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань – 01 освіта, спеціалізація – теорія та методика професійної освіти); 

061 Журналістика (галузь знань – 06 журналістика, спеціалізація – теорія та історія соціальних комунікацій); 

081 Право (галузь знань – 08 право, спеціалізації: 1) адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право; 2) кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність); 

122 Комп’ютерні науки (галузь знань – 12 Інформаційні технології, спеціалізація – математичне моделювання та обчислювальні методи).

051 Економіка (галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки).

До аспірантури за денною або заочною формою навчання на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.

Термін навчання в аспірантурі – 4 роки.

Оплата за рік навчання в аспірантурі на денній та заочній формі становить 8 000 грн., за спеціальністю 081 «Право» – 10 000 грн. (денна форма), 8000 грн. (заочна форма).

Вступники до аспірантури до 01 жовтня 2021 р. подають такі документи:

1) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчався або працював;

3) чотири кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності);

5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);

6) копію картки фізичної особи – платника податків;

7) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

8) копію трудової книжки, затверджену нотаріально або відділом кадрів  за місцем основної роботи;

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) список опублікованих праць і винаходів. Здобувачі, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

11) 5 конвертів з марками;

12) папку на зав’язках.

Документи для вступу до аспірантури подаються у відділ з наукової діяльності та аспірантури  з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00.

Адреса: м. Рівне, вул. акад. С. Дем’янчука, 4, каб. 1604.

Тел: (098) 605 16 76

e-mail: shkabarina.marharyta@megu.edu.ua

WEB-сторінка: http://www.megu.edu.ua/uk/aspirantam/

Будемо раді Вас бачити у числі аспірантів університету!

Розклад вступних іспитів до аспірантури
Вступний іспит Дата проведення
1 Іноземна мова 12 жовтня 2021 року
2 Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» 19 жовтня 2021 року
3 Спеціальність 061 «Журналістика» 20 жовтня 2021 року
4 Спеціальність 081 «Право» 21 жовтня 2021 року
5 Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» 22 жовтня 2021 року
6 Спеціальність 051 «Економіка» 22 жовтня 2021 року