Нормативні документи

Статут Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Стратегія розвитку приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення про студентське наукове товариство
Положення про формування затвердження та оновлення освітніх програм в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення щодо організації атестації здобувачів вищої освіти
Положення про центр забезпечення якості освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення про організацію ректорського контролю якості навчання
Положення «про протидію плагіату в університеті»
Положення Про організацію навчання студентів заочної форми (заочної форми з використанням дистанційних технологій) навчання у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення про забезпечення дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука
Положення Про студентоцентроване навчання і викладання У ПВНЗ „Міжнародний гуманітарно-економічний університет імені академіка Степана Дем’янчука”
Методичні рекомендації до складання Робочих програм навчальних дисциплін
Положення Про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр»
Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр»
«Положення про організацію освітнього процесу студентів денної форми з елементами дистанційних технологій навчання у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення Про академічну мобільність учасників освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Наказ про затвердження порядку розгляду скарг здобувачів освіти
Положення про організацію самостійної роботи студентів у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення про організацію опитування студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення про психологічну службу МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука
План роботи психологічної служби на 2021-2022 н.р.
Положення про центр соціальних ініціатив і волонтерства “Доброчин”
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука, а також надання їм академічної відпустки
Положення про батьківський комітет ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення «Про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання
Положення щодо вільного вибору студентами навчальних дисциплін
Положення про проведення практики студентів
Положення про студентське самоврядування в ПВНЗ Міжнародному економіко-гуманітарному університету імені академіка Степана Дем’янчука
Порядок визнання у «Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука» ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах
Положення про приймальну комісію Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука
Положення про індивідуальний навчальний план студента у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука
Положення про підготовку та виконання міжнародних проектів та грантів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука
Порядок тимчасового прийому та переведення на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету
Положення про Комісію у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» з визнання іноземних документів про освіту
Кодекс академічної доброчесності
Положення про центр кар’єрного зростання міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука
Положення про відділ координації навчання студентів з елементами дистанційної форми
Проєкт положення про апеляційну комісію
Положення про підвіщення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету
Положення про відділ координації навчання студентів з елементами дистанційної форми
Положення Про Центр фізичного виховання та спорту студентської молоді ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука